Algemene voorwaarden

Juni 2022

Algemene voorwaarden

Contactgegevens

How about mom B.V.
Belle van Zuylenlaan 5 -8
4105JX Culemborg
app@howaboutmom.nl

BTW nummer: NL860779440B01
KvK-nummer: 76726096

Onderstaande gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik gemaakt mag worden van de applicatie van How About Mom. De How About Mom app geeft tips en informatie van (medische) experts omtrent zwanger worden, de bevalling en het moederschap bevat en leidt jou door je eerste jaar als moeder. In de app is allerlei content beschikbaar gesteld die is ontwikkeld door How About Mom in samenwerking met en gecontroleerd door (medische) experts. Door de app te gebruiken, zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Definities

De in de Gebruiksvoorwaarden met hoofdletter geschreven termen hebben de hiernavolgende betekenis.

  1. Appde applicatie die How About Mom op grond van de Overeenkomst levert, waaronder begrepen de applicatie, waarmee Gebruiker toegang heeft tot de Content die tips en informatie van (medische) experts omtrent het zwanger worden, de bevalling en het moederschap bevat.
  2. Content: alle informatie, gegevens, afbeeldingen, video-en geluidsfragmenten en andere content in de App die wordt geleverd door How About Mom en ontwikkeld is door How About Mom en/of door How About Mom ingeschakelde derden.
  3. Data: alle gegevens zoals opgeslagen door Gebruiker op de systemen die onderdeel uitmaken van de App.
  4. Gebruiker: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, met wie How About Mom de Overeenkomst sluit.
  5. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
  6. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
  7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen How about mom en Gebruiker krachtens welke How about mom de App zal leveren en waarvan de Gebruiksvoorwaarden onderdeel uitmaken.
  8. Partij(en): How about mom en Gebruiker tezamen of afzonderlijk.
  9. How about mom: How about mom B.V. gevestigd aan de Vondellaan 64 te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76726096.

Gebruik van de App

   1. Middels de App heeft de Gebruiker toegang tot de Content, die onder andere bestaat uit tips en informatie van medische experts voor vrouwen met een kinderwens, voor zwangere vrouwen en voor moeders. De Content bevat algemene adviezen, uitdrukkelijk geen persoonlijke gezondheidsadviezen. Voor persoonlijke gezondheidsadviezen wordt Gebruiker dringend verzocht contact op te nemen met zijn of haar huisarts of specialist.
   2. De App bevat Content (waaronder tevens betaalde Content) die is samengesteld in samenwerking met en gecontroleerd door medische experts. How about mom heeft afspraken gemaakt over de inhoud, kwaliteit, distributie en de auteursrechten van de Content voor zover zij deze niet zelf heeft ontwikkeld. De Content is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. How about mom garandeert niet dat de in de App verstrekte Content altijd juist is en vrij is van fouten of onvolkomenheden.
   3. Om gebruik te kunnen maken van de App, dient Gebruiker de App allereerst via Apple’s App Store, de Google Play Store of anderszins op een mobiel apparaat te installeren.
   4. Naast de opgenomen voorwaarden kunnen Apples’ App store en Google’s Play store voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruik daarvan en aanverwante zaken. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden en privacyverklaring van Apples’ App store, Google Play, en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder.

Misbruik van de App

  1. Gebruiker garandeert dat de App niet zal worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving.
  2. Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om:
 • wijzigingen aan te brengen in de App, behalve voor zover toegestaan door dwingend recht;
 • de bronbestanden van de App te achterhalen door middel van reverse engineering, decompilatie of anderszins;
 • de Content te kopiëren, verveelvoudigen, op te slaan, over te dragen of anderszins openbaar te maken; of
 • aanduidingen van How about mom of diens licentiegevers als auteursrechthebbende op de Content te verwijderen of enige onderdeel daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.
  1. Indien naar het oordeel van How about mom hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van How about mom of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door het overmatig vaak aanroepen van de App, het overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is How about mom gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
  2. How about mom is gerechtigd om, voor zover How about mom hierover kan beschikken, identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt over het door Gebruiker inbreuk maken op diens rechten of deze Gebruiksvoorwaarden, mits
 • het voldoende aannemelijk is dat de inbreuk, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is;
 • de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens;
 • het aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid is om de gegevens te achterhalen; en
 • de afweging van de betrokken belangen meebrengt dat het belang van de derde behoort te prevaleren.

Beschikbaarheid, onderhoud en updates

  1. How about mom zal zich inspannen om de App zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties en garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van de App.
  2. How about mom brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de App verbeteren. Updates voor de App zullen kenbaar gemaakt worden in de Apple App store, Google Play store of de andere van toepassing zijnde aanbieder. How about mom is niet verantwoordelijk voor een tijdige en juiste doorvoering van updates. How about accepteert geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebreken of fouten die zijn ontstaan door een niet geïnstalleerde update.
  3. Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde. Dit wordt altijd vooraf gemeld en Gebruiker heeft dan gelegenheid de afwijkende voorwaarden te weigeren. In geval van weigering vervalt de Overeenkomst. Door ingebruikname van een dergelijke update gaat Gebruiker akkoord met de afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van de Overeenkomst.
  4. Voor zover onderdelen van de App bij How about mom draaien en niet op uw mobiele apparaat, heeft How about mom het recht om de App of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of verbetering daarvan. How about mom zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk te plannen wanneer het gebruik van de App zo laag mogelijk is en zich inspannen om Gebruiker tijdig op de hoogte te stellen van enig geplande buitengebruikstelling. How about mom is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met zodanige buitengebruikstelling.
  5. How about mom mag van tijd tot tijd geheel naar eigen inzicht de functionaliteit van de App aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist How about mom zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Ondersteuning

  1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de App.
  2. How about mom levert geen ondersteuning bij het gebruik van de App. Wel kan Gebruiker vragen stellen via het contactformulier onder het kopje “Help & feedback” in de App. How about mom zal zich inspannen om binnen een redelijke termijn (14 dagen) te reageren op de vragen. Als Gebruiker inhoudelijke vragen heeft over de Content of persoonlijke (medische) vragen, dan dient Gebruiker contact op te nemen met een medisch expert of (huis)arts.
  3. How about mom neemt klachten en meldingen ten aanzien van de App uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen en klachten, kan contact worden opgenomen onder het kopje “Help & Feedback” in de App. Op klachten over de App zal How about mom zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst reageren.
  4. Indien Gebruiker een probleem, onjuiste of incomplete gegevens signaleert, kan Gebruiker hier direct melding van doen via het kopje “Help & Feedback”.
  5. Gebruiker dient zich te onthouden van het sturen van medische gegevens. How about mom is geen medisch expert en kan geen medische vragen beantwoorden. Bij medische vragen dient Gebruiker contant op te nemen met een medisch expert.

Intellectuele Eigendomsrechten

  1. De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de App, de Content alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten en blijven berusten bij How about mom of diens licentiegevers.
  2. How about mom verstrekt hierbij Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst teneinde de App te kunnen gebruiken in overeenstemming met onderhavige Gebruiksvoorwaarden.
  3. How about mom kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de App. Indien How about mom dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Gebruiker niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.
  4. Het is Gebruiker niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de App te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de App te verwijderen.
  5. Indien Gebruiker informatie stuurt naar How about mom, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Gebruiker How about mom een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de App. Voorgaande geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

Data

  1. Data die Gebruiker opslaat of verwerkt via de App is en blijft eigendom van Gebruiker. De zeggenschap over de Data berust zodoende te allen tijde bij Gebruiker. How about mom heeft een beperkt gebruiksrecht om de Data in te zetten voor de levering van de App, inclusief toekomstige aspecten daarvan.

Privacy

  1. In de App worden persoonsgegevens verwerkt. Voor de verwerking van persoonsgegevens gelden de bepalingen uit artikel 10. Informatie over hoe How about mom omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is te vinden in de privacy- en cookieverklaring.

Geheimhouding

  1. Partijen zullen informatie die zij bij gebruikmaking van de App aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.

Aansprakelijkheid

  1. Gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat de App Content bevat met algemene adviezen, uitdrukkelijk geen persoonlijke gezondheidsadviezen. Voor persoonlijke gezondheidsadviezen wordt Gebruiker dringend verzocht contact op te nemen met zijn of haar huisarts of specialist.
  2. Bij het ontwikkelen van de Content wordt de uiterste zorgvuldigheid betracht en wordt gebruik gemaakt van medische experts bij de controle van de Content. Indien Gebruiker toch klachten heeft over de App of de Content of indien Gebruiker onjuistheden tegenkomt, dan wordt Gebruiker verzocht deze direct via de knop ”Help & Feedback” te melden.
  3. How about mom spant zich in om de juiste, volledige en actuele informatie van betrouwbare experts aan te bieden en biedt de App kosteloos aan Gebruiker aan. How about mom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van de App.
  4. De uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de betreffende schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van How about mom.

Duur en opzegging

  1. De Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker zich registreert voor de App en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.   
  2. Gebruiker kan op ieder moment de deze Overeenkomst opzeggen door de het gebruik van de App te beëindigen.

Vergoeding

  1. Voor het gebruik van de App is Gebruiker geen vergoeding verschuldigd.
  2. Voor toegang tot premium Content in de App kan een vergoeding verschuldigd zijn. Op het bestelproces en de aankoop zijn de voorwaarden van Apple’s App store, Google Play store of de andere van toepassing zijnde voorwaarden van de betreffende aanbieder van toepassing.

Wijzigen gebruiksvoorwaarden

  1. How about mom behoudt zich het recht voor de App en deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van één (1) maand na bekendmaking van de wijziging.
  2. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de App na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aanvullende voorwaarden.

Overige bepalingen

  1. Op Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
  2. Afwijkingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door How about mom schriftelijk zijn aanvaard.
  3. How about mom heeft het recht om zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een moeder-, zuster, en/of dochtermaatschappij dan wel aan een derde partij in het geval van fusie of overname. How about mom zal Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte stellen. Indien Gebruiker dit niet wenst te accepteren, kan Gebruiker de Overeenkomst opzeggen.

How About Mom in jouw inbox?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief